TermsAndConditions

Algemene voorwaarden & algemene verkoop- en leveringvoorwaarden van optiekapparatuur van Optical Solutions.

 

Toepasselijkheid

 

Art. 1 Deze Algemene Verkoop- en Leveringvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van optiekapparatuur van Optical Solutions. De koper wordt geacht op de hoogte te zijn van deze voorwaarden. Door uw bestelling geeft u te kennen dat u akkoord gaat met onze leverings- en betalingsvoorwaarden.Wijzigingen in de koopovereenkomst en afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts dan van kracht zijn, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikelen

 

Art. 2. Optical Solutions probeert altijd een objectieve omschrijving te geven van het artikel en de staat waarin deze verkeert.

 

Prijzen

 

Art. 3.1 Alle vermelde prijzen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief 21% btw en exclusief verzendkosten.

Art 3.2 De vermelde prijzen zullen na het tot stand komen van de overeenkomst niet gewijzigd worden, tenzij de periode tussen het tot stand komen van de overeenkomst en de levering langer is dan drie maanden en er gronden aanwezig zijn tot het aanpassen van de prijzen.

 

Levering

 

Art. 4.1 Aflevering geschiedt binnen de overeengekomen leveringstermijn.

Art. 4.2. Bestellingen staan maximaal 5 dagen voor u gereserveerd. Indien wij uw betaling of geen reactie van u ontvangen hebben, gaan de gereserveerde artikelen terug in de verkoop en wordt uw bestelling geannuleerd.

Art. 4.3 Indien de levering van de goederen en/of diensten niet binnen de leveringstermijn plaatsvindt, heeft Optical Solutions het recht op een nalevertermijn van dertig dagen. Voor vertraging in de aflevering is Optical Solutions slechts aansprakelijk als zij voor de koper onredelijk bezwarend is en de vertraging is ontstaan door omstandigheden die Optical Solutions zijn toe te rekenen.

Art. 4.4. Optical Solutions is niet verantwoordelijk voor verlies en/of beschadiging van goederen.

 

Overmacht

 

Art. 5.1 In geval overmacht de uitvoering van de overeenkomst vertraagt of verhindert, is Optical Solutions bevoegd de overeenkomst te annuleren zonder dat dit aan de koper enig recht geeft op schadevergoeding.

Art. 5.2. Onder overmacht is tevens begrepen: niet te voorziene prijsstijgingen, het niet, niet tijdig of in defecte staat ontvangen van de voor nakoming van onze verplichtingen benodigde goederen en/of het niet, niet tijdig of niet volledig ontvangen van diensten van onze leveranciers, werkstaking en belemmerende overheidsmaatregelen inbegrepen.

 

Aansprakelijkheid en reclame

 

Art. 6.1 Reclames dienen binnen acht dagen nadat de goederen de koper hebben bereikt, dan wel de diensten zijn geleverd, schriftelijk aan Optical Solutions te worden gedaan. Bij gebreke hiervan worden wij geacht in overeenstemming met onze verplichtingen te hebben geleverd.

Art. 6.2 Indien tijdig is gereclameerd en de geleverde goederen en/of diensten niet aan de overeenkomst beantwoorden, zullen wij ter onze keuze en tegen teruggave van de geleverde goederen, hetzij voor gratis herlevering/reparatie zorgen, hetzij de koper voor de teruggenomen goederen of niet geleverde diensten crediteren.

Art. 6.3 Onverminderd het elders verklaarde is Optical Solutions slechts aansprakelijk voor schadevergoeding wanneer van de zijde van Optical Solutions sprake is van opzet of grove schuld.

 

Betaling

 

Art. 7 Tenzij op de factuur anders staat vermeld, dient de betaling vooraf per bank te geschieden. Alle artikelen besteld worden pas geleverd nadat het verschuldigde bedrag is bijgeschreven op de rekening van Optical Solutions, verzendingen onder rembours uitgezonderd.

 

Eigendomsvoorbehoud

 

Art. 8.1 Optical Solutions behoudt zich het eigendomsrecht van de aan de koper geleverde goederen of te leveren zaken voor, totdat de koopprijs en de overige kosten volledig zullen zijn voldaan.

Art. 8.2 Zolang de eigendom van de zaken niet op de koper is overgegaan, mag deze met betrekking tot deze zaken geen rechten overdragen aan derden.

Art. 8.3 De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid te bewaren.

 

Retourzendingen

 

Art. 9.1 Wanneer een artikel na aanschaf bij Optical Solutions en aflevering bij koper teruggezonden wordt door koper zijn alle onkosten van verzending voor rekening van koper.

Art. 9.2. Retourneren van artikelen kan binnen 5 dagen na ontvangst, mits in originele verpakking en originele staat met toebehoren (bijv. accessoires), middels een verzekerde verzending en uitsluitend na schriftelijk contact (via email). U dient in geval van retourneren binnen 2 dagen na ontvangst contact met ons op te nemen. Alle onkosten voor verzending zijn voor rekening van koper. Wanneer het artikel tijdig is geretourneerd, wordt de aanschafprijs van het artikel gecrediteerd, met uitzondering van de verzendkosten. Contante terugbetalingen zijn niet mogelijk.

 

Geschillen

 

Art. 10 Op al onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.